Kurser översikt

A-kurs - Grundkurs ländrygg

Course A

A-kurs - Lumbalryggen

Denna kurs består av föreläsningar samt patientdemonstrationer av patienter med smärta från lumbalcolumna. De teoretiska aspekterna av McKenzies koncept presenteras och diskuteras. Diagnoskategorierna posturalt syndrom, dysfunktionsyndrom och derangementsyndrom beskrivs i detalj. Tillämpliga strategier beskrivs med betoning på användningen av egenbehandling. Den kliniska effektiviteten och begränsningarna av McKenzie-konceptet på smärttillstånd i lumbalcolumna illustreras av patientdemonstrationer.

Målsättning

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna:

 1. På lämpligt sätt tillämpa MDT i behandling av patienter med ländryggsbesvär.
 2. Särskilja de olika syndromen inom MDT (Derangement, Dysfunktion samt Posturalt syndrom) samt andra smärttillstånd i ländryggen samt tillämpa lämplig behandlingsregim för de olika syndromen.
 3. Kunna avgöra när behov av yttre kraft enligt MDT’s strategier för kraftprogression är nödvändiga för framgångsrik behandling av ländryggsbesvär.
 4. I samråd med patienter, kunna utforma en behandlingsplan och stötta dem att genomföra den.

Kursformatet

Dag 1: Utförs online på valfri tid innan nästa del av kursen. Tänk på att sätta av gott med tid då du måste klara denna del för att få delta i resten av kursen.

Dag 2-4: Utförs fysiskt på plats torsdag-lördag 8:30 - 17:00 (Andra kursformat kan förekomma).

Kursavgift

Priset är 7000 kr för varje kurs + 500 kr i kursmaterial. (OBS! Kursmaterialet är på engelska)

Ansvarsfriskrivning:

Sista anmälningsdatum är 2 veckor innan kursdatum. För avbokningar som görs skriftligen innan sista anmälningsdatum återbetalas kursavgiften minus en administrativ avgift (se återbetalningsregler). Man kan även välja att flytta sin anmälan till en annan motsvarande kurs inom ett år från kursstart.

Om minsta antal kursdeltagare inte nås och kursen ställs in återbetalas hela kursavgiften eller om deltagarna vill flyttas anmälan till en motsvarande kurs inom ett år från kursstart. McKenzieinstitutet Sverige är inte återbetalningsskyldiga för övriga kostnader för deltagarna om en kurs ställs in. Kontakta därför ansvarig kurssamordnare innan ni bokar ej-avbokningsbara biljetter för flyg, tåg eller buss.

Kurserna är öppna för fysioterapeuter/sjukgymnaster och läkare. De är organiserade enligt nedan och måste fullföljas enligt ordningen nedan.

Del A skall genomföras först, och del D sist. Beslutet om att i vilken ordning del B och C skall genomföras tas av kursdeltagaren själv. Slutförande av delarna A till D är en förutsättning för att ta Examen.

Återbetalningsregler:

Faktura skickas ut 2 månader före kursstart, därefter tar vi ut en återbudsavgift. Vid återbud upp till en månad före kursstart faktureras 10 % som administrativ kostnad och för återbud mellan en månad och en vecka innan kursstart faktureras 50 % av kursavgiften. Vid återbud mellan en vecka och kursstart faktureras 100 %. Undantag till ovanstående är vid uppvisande av läkarintyg då 10 % faktureras oavsett tid för återbud.

Hitta en kurs nu

B-kurs - Grundkurs halsrygg och bröstrygg

Course B

B-kurs - Cervikal- och thorakalryggen

Denna kurs innehåller föreläsningar samt demonstrationer av patienter med smärta från nacke och bröstrygg. McKenzies koncept för diagnostik och behandling liksom de tre syndromen repeteras. Behandlingsstrategier för behandling av cervikal huvudvärk och trauma (whiplash) gås igenom med tyngdpunkt på användningen av egenbehandling. Den kliniska effektiviteten och begränsningen av McKenzie-konceptet på smärttillstånd cervikalt och thorakalt illustreras genom patientdemonstrationer.

Krav för att få delta i B-kurs är genomgången A-kurs. 
Vi rekommenderar att den senaste kursen är genomgången minst sex månader och max två år tidigare men självklart bestämmer man det själv.

Målsättning

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna:

 1. På lämpligt sätt tillämpa MDT i behandling av patienter med besvär från columna.
 2. Särskilja de olika syndromen inom MDT (Derangement, Dysfunktion samt Posturalt syndrom) samt andra smärttillstånd i nacke och bröstrygg samt tillämpa lämplig behandlingsregim för de olika syndromen.
 3. Kunna avgöra när behov av yttre kraft enligt MDT’s strategier för kraftprogression är nödvändiga för framgångsrik behandling av nack- och bröstryggsbesvär.
 4. I samråd med patienter, kunna utforma en behandlingsplan och stötta dem att genomföra den.

Kursformatet

Dag 1: Utförs online på valfri tid innan nästa del av kursen. Tänk på att sätta av gott med tid då du måste klara denna del för att få delta i resten av kursen.

Dag 2-4: Utförs fysiskt på plats torsdag-lördag 8:30 - 17:00 (Andra kursformat kan förekomma).

 

Kursavgift

Priset är 7000 kr för varje kurs + 500 kr i kursmaterial. (OBS! Kursmaterialet är på engelska)

Ansvarsfriskrivning:

Sista anmälningsdatum är 2 veckor innan kursdatum. För avbokningar som görs skriftligen innan sista anmälningsdatum återbetalas kursavgiften minus en administrativ avgift (se återbetalningsregler). Man kan även välja att flytta sin anmälan till en annan motsvarande kurs inom ett år från kursstart.

Om minsta antal kursdeltagare inte nås och kursen ställs in återbetalas hela kursavgiften eller om deltagarna vill flyttas anmälan till en motsvarande kurs inom ett år från kursstart. McKenzieinstitutet Sverige är inte återbetalningsskyldiga för övriga kostnader för deltagarna om en kurs ställs in. Kontakta därför ansvarig kurssamordnare innan ni bokar ej-avbokningsbara biljetter för flyg, tåg eller buss.

Kurserna är öppna för fysioterapeuter/sjukgymnaster och läkare. De är organiserade enligt nedan och måste fullföljas enligt ordningen nedan.

Del A skall genomföras först, och del D sist. Beslutet om att i vilken ordning del B och C skall genomföras tas av kursdeltagaren själv. Slutförande av delarna A till D är en förutsättning för att ta Examen.

Återbetalningsregler:

Faktura skickas ut 2 månader före kursstart, därefter tar vi ut en återbudsavgift. Vid återbud upp till en månad före kursstart faktureras 10 % som administrativ kostnad och för återbud mellan en månad och en vecka innan kursstart faktureras 50 % av kursavgiften. Vid återbud mellan en vecka och kursstart faktureras 100 %. Undantag till ovanstående är vid uppvisande av läkarintyg då 10 % faktureras oavsett tid för återbud.

Hitta en kurs nu

C-kurs - Avancerad kurs ländrygg samt grundkurs nedre extremitet

Course C

C-kurs - Avancerad problemlösning lumbalrygg samt nedre extremitet

Denna kurs har karaktären av workshop som betonar studentdeltagande i problemlösning, kategorisering och behandling av ”svåra” patienter. Även denna kurs inkluderar patientdemonstrationer. Problem och svårigheter som upplevts av deltagarna diskuteras. Korrekt användning av självträningsmetoder och mobiliseringstekniker tränas, och alternativa tekniker för mobilisering och självmobilisering diskuteras. Differentialdiagnostik SI-led – höft – ländrygg gås igenom. Denna kurs innehåller även två dagar med diagnostik och behandling av nedre extremitet med MDT.

Målsättning

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna:

 1. Identifiera och diskutera kring vanliga problem vid användandet av MDT vid ländryggsbesvär.
 2. Analysera och diskutera kring MDTs bedömningsstrategier samt hur det underlättar klassificering av patienter.
 3. Diskutera appliceringen av manuella tekniker samt hur det stämmer överens med MDTs kraftprogressionskoncept.
 4. Kunna utföra avancerade manuella tekniker för ländryggen samt kunna identifiera eventuella problem användandet av dessa tekniker kan medföra.
 5. Analysera fallstudier rörande ländryggspatienter samt fastställa klassificering.
 6. Beskriva och diskutera kring den evidens som finns i nuläget gällande användande av MDT för muskuloskeletala besvär i nedre extremitet.
 7. Beskriva karaktärsdrag för de olika syndromen inom MDT (Derangement, Dysfunktion samt Posturalt syndrom) vid symtom i nedre extremitet.
 8. Utföra en MDT- bedömning gällande besvär i nedre extremitet samt avgöra förekomsten av MDT syndrom.
 9. Kunna utforma en behandlingsplan för patienter med Derangement, Dysfunktion eller Posturalt syndrom i nedre extremitet.
 10. Analysera fallstudier gällande patienter med besvär i nedre extremitet och kunna fastställa klassifikation.

Förkunskaper

Följande kurser skall vara genomförda:

Del A – Lumbalryggen

Kursen är även öppen för de som fullgjort C och D kurserna, alla med examen och högre examen inom MDT.

Praktikmoment

Under de praktiska momenten ombeds deltagarna att ha passande klädsel som möjliggör lätt åtkomst till ryggen.

Förberedelse för kursen

En noggrann genomgång av McKenzies läroböcker (The Lumbar Spine – MDT and The Cervical and Thoracic Spine – MDT) samt kurslitteratur från A och B- kursen rekommenderas starkt. Deltagarna förväntas regelbundet använda samt vara väl förtrogna med McKenzies bedömningsformulär.

Kursformatet

Onsdag-Lördag: 8:30 - 17:00 (andra kursformat kan förekomma)

Kursavgift

Priset är 7000 kr för varje kurs + 500 kr i kursmaterial. (OBS! Kursmaterialet är på engelska)

Ansvarsfriskrivning:

Sista anmälningsdatum är 2 veckor innan kursdatum. För avbokningar som görs skriftligen innan sista anmälningsdatum återbetalas kursavgiften minus en administrativ avgift (se återbetalningsregler). Man kan även välja att flytta sin anmälan till en annan motsvarande kurs inom ett år från kursstart.

Om minsta antal kursdeltagare inte nås och kursen ställs in återbetalas hela kursavgiften eller om deltagarna vill flyttas anmälan till en motsvarande kurs inom ett år från kursstart. McKenzieinstitutet Sverige är inte återbetalningsskyldiga för övriga kostnader för deltagarna om en kurs ställs in. Kontakta därför ansvarig kurssamordnare innan ni bokar ej-avbokningsbara biljetter för flyg, tåg eller buss.

Kurserna är öppna för fysioterapeuter/sjukgymnaster och läkare. De är organiserade enligt nedan och måste fullföljas enligt ordningen nedan.

Del A skall genomföras först, och del D sist. Beslutet om att i vilken ordning del B och C skall genomföras tas av kursdeltagaren själv. Slutförande av delarna A till D är en förutsättning för att ta Examen.

Återbetalningsregler:

Faktura skickas ut 2 månader före kursstart, därefter tar vi ut en återbudsavgift. Vid återbud upp till en månad före kursstart faktureras 10 % som administrativ kostnad och för återbud mellan en månad och en vecka innan kursstart faktureras 50 % av kursavgiften. Vid återbud mellan en vecka och kursstart faktureras 100 %. Undantag till ovanstående är vid uppvisande av läkarintyg då 10 % faktureras oavsett tid för återbud.

Hitta en kurs nu

D-kurs - Avancerad kurs ländrygg samt grundkurs övre extremitet

Course D

D-kurs - Avancerad problemlösning cervikal- och thorakalrygg samt övre extremitet

Denna kurs är en praktisk workshop som betonar deltagarnas egen aktivitet vid avancerad problemlösning, kategorisering och behandling av mer komplexa och kroniska patienter. Kursen inkluderar patientdemonstrationer. Problem och svårigheter upplevda av deltagarna diskuteras. Grundläggande aspekter relaterade till manuell behandling, indikationer och kontraindikationer för användning av manuella tekniker behandlas i detalj. Mer avancerade manuella tekniker för cervikal-, thorakal- och lumbal-columna gås igenom och tränas. Denna kurs innehåller även diagnostik och terapi av övre extremitet samt workshop cervikal- och thorakalcolumna.

Förkunskaperna som krävs är A-, B-, C-kurs.
Vi rekommenderar att den senaste kursen är genomgången minst sex månader och max två år tidigare men det bestämmer man naturligtvis själv.

Målsättning

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna:

 1. Identifiera och diskutera kring vanliga problem vid användandet av MDT vid cervikal- och bröstryggsbesvär.
 2. Analysera och diskutera kring MDTs bedömningsstrategier samt hur det underlättar klassificering av patienter.
 3. Diskutera appliceringen av manuella tekniker samt hur det stämmer överens med MDTs kraftprogressionskoncept.
 4. Kunna utföra avancerade manuella tekniker för nacke och bröstrygg samt kunna identifiera eventuella problem applikationen av dessa tekniker kan medföra.
 5. Analysera fallstudier rörande cervikal- och bröstryggspatienter samt fastställa klassificering.
 6. Beskriva och diskutera kring den evidens som finns i nuläget gällande användande av MDT för muskuloskeletala besvär i nedre extremitet.
 7. Beskriva karaktärsdrag för de olika syndromen inom MDT (Derangement, Dysfunktion samt Posturalt syndrom) vid symtom i övre extremitet.
 8. Utföra en MDT bedömning gällande besvär i övre extremitet samt avgöra förekomsten av MDT syndrom.
 9. kunna utforma en behandlingsplan för patienter med Derangement, Dysfunktion eller Posturalt syndrom i övre extremitet.
 10. Analysera fallstudier gällande patienter med besvär i övre extremitet och kunna fastställa klassifikation.

Förkunskaper

Följande kurser skall vara genomförda:

 • Del A – Lumbalryggen
 • Del B – Cervikal och thorakalryggen
 • Del C - Avancerad problemlösning lumbalrygg samt nedre extremitet

Kursen är även öppen för de som fullgjort C och D kurserna, alla med examen och högre examen inom MDT.

Praktikmoment

Under de praktiska momenten ombeds deltagarna att ha passande klädsel som möjliggör lätt åtkomst till ryggen.

Förberedelse för kursen

En noggrann genomgång av McKenzies läroböcker (The Lumbar Spine – MDT and The Cervical and Thoracic Spine – MDT) samt kurslitteratur från A och B- kursen rekommenderas starkt. Deltagarna förväntas regelbundet använda samt vara väl förtrogna med McKenzies bedömningsformulär.

Kursformatet

Onsdag-Lördag: 8:30 - 17:00 (andra kursformat kan förekomma)

Kursavgift

Priset är 7000 kr för varje kurs + 500 kr i kursmaterial. (OBS! Kursmaterialet är på engelska)

Ansvarsfriskrivning:

Sista anmälningsdatum är 2 veckor innan kursdatum. För avbokningar som görs skriftligen innan sista anmälningsdatum återbetalas kursavgiften minus en administrativ avgift (se återbetalningsregler). Man kan även välja att flytta sin anmälan till en annan motsvarande kurs inom ett år från kursstart.

Om minsta antal kursdeltagare inte nås och kursen ställs in återbetalas hela kursavgiften eller om deltagarna vill flyttas anmälan till en motsvarande kurs inom ett år från kursstart. McKenzieinstitutet Sverige är inte återbetalningsskyldiga för övriga kostnader för deltagarna om en kurs ställs in. Kontakta därför ansvarig kurssamordnare innan ni bokar ej-avbokningsbara biljetter för flyg, tåg eller buss.

Kurserna är öppna för fysioterapeuter/sjukgymnaster och läkare. De är organiserade enligt nedan och måste fullföljas enligt ordningen nedan.

Del A skall genomföras först, och del D sist. Beslutet om att i vilken ordning del B och C skall genomföras tas av kursdeltagaren själv. Slutförande av delarna A till D är en förutsättning för att ta Examen.

Återbetalningsregler:

Faktura skickas ut 2 månader före kursstart, därefter tar vi ut en återbudsavgift. Vid återbud upp till en månad före kursstart faktureras 10 % som administrativ kostnad och för återbud mellan en månad och en vecka innan kursstart faktureras 50 % av kursavgiften. Vid återbud mellan en vecka och kursstart faktureras 100 %. Undantag till ovanstående är vid uppvisande av läkarintyg då 10 % faktureras oavsett tid för återbud.

Hitta en kurs nu

Om examen i MDT (Cred. MDT)

En godkänd examen i MDT intygar att du har uppnått de grundläggande kompetenskrav och färdigheter som det internationella McKenzieinstitutet satt upp.

Examinationen är omfattande och pågår under en hel dag. Du får visa prov på såväl den teoretiska som praktiska kunskap du byggt upp under hela utbildningstiden.  

De som blir godkända vid examen kan använda titeln ” Examen i MDT”. Internationellt är motsvarande titel ”Cert. MDT”. Alla med en examen i MDT har möjlighet att finnas med på Svenska McKenzieinstitutets webbsida över rekommenderade fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt vårt krav är att alla personer som står med ska vara aktiva och kontinuerligt vidareutbilda sig inom MDT för att hålla sin kompetens aktuell.

Inför examen kommer du få tillgång till webbaserade filmer med olika tekniker som används.

Förkunskapskrav:

Genomförda kurser A, B, C- och D-nivå.
Två år klinisk erfarenhet
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast/läkare

Examen består av följande sju huvuddelar:

 • Anamnes
 • Undersökning
 • Slutsats
 • Behandlingsprinciper
 • Återbesök
 • Profylax
 • Tekniker

Examen i MDT - Det här är fördelarna för dig

 • Du har möjlighet att ansluta dig till vår webbaserade lista över rekommenderade vårdgivare med examen inom MDT.
 • Du får formellt erkännande av din kompetens inom MDT gentemot arbetsgivare, kollegor, patienter, beställare av vårt och andra intressenter.
 • Du får möjlighet att involvera dig i olika studier och forskningsprojekt

För att få finnas med på vår webbsida över rekommenderade fysioterapeuter/sjukgymnaster inom MDT, kräver vi att du håller din kompetens aktuell genom att vara aktiv och kontinuerligt vidareutbilda dig. 

Kurs Extremiteter - (Avancerad)

Course E

MDT – Extremitetskurs (avancerad)

Under denna intensiva 14 timmarskurs läggs fokus på mer avancerade principer och praktisk applikation genom kliniskt resonemang, problemlösning, analys av fallstudier, bedömning och behandling av patienter samt teknikövningar.

Målsättning

Målet med denna kurs är att bygga på deltagarnas tidigare kunskap från introduktionen av MDT för extremitetsbesvär under C och D kursen för att kunna:

 1. Använda MDT för undersökning och behandling av patienter med extremitetsproblem.
 2. Skilja mellan Derangement, Dysfunktion samt posturalt syndrom vid extremitetsproblem.
 3. Utföra lämplig behandling för var och ett av syndromen samt deras subklassificeringar.
 4. Kunna avgöra när behov av yttre kraft enligt MDT’s strategier för kraftprogression är nödvändiga för framgångsrik behandling av ländryggsbesvär.
 5. I samråd med patienter, kunna utforma en behandlingsplan och stötta dem att genomföra den.
 6. Särskilja icke-mekaniska problem och ge lämpliga råd för rehabilitering.

Förhandskrav

Fullföljande av nedanstående kurser via Svenska McKenzieinstituet:

 • Del D - Avancerad problemlösning cervikal och thorakalrygg samt övre extremitet

Förberedelse för kursen

För de som fullföljt kursplanen innan extremitetsavsnitten lades till i C och D kurserna rekommenderas en revision av C och D kurserna eller genomgång av The Human Extremities - Mechanical Diagnosis and Therapy innan deltagande i Extremitetskursen.

Kursformatet

Två dagar 8.30-17

Kursavgift

Priset är 3900 kr för varje kurs + 500 kr i kursmaterial. (OBS! Kursmaterialet är på engelska)

Ansvarsfriskrivning:

Sista anmälningsdatum är 2 veckor innan kursdatum. För avbokningar som görs skriftligen innan sista anmälningsdatum återbetalas kursavgiften minus en administrativ avgift (se återbetalningsregler). Man kan även välja att flytta sin anmälan till en annan motsvarande kurs inom ett år från kursstart.

Om minsta antal kursdeltagare inte nås och kursen ställs in återbetalas hela kursavgiften eller om deltagarna vill flyttas anmälan till en motsvarande kurs inom ett år från kursstart. McKenzieinstitutet Sverige är inte återbetalningsskyldiga för övriga kostnader för deltagarna om en kurs ställs in. Kontakta därför ansvarig kurssamordnare innan ni bokar ej-avbokningsbara biljetter för flyg, tåg eller buss.

Kurserna är öppna för fysioterapeuter/sjukgymnaster och läkare. De är organiserade enligt nedan och måste fullföljas enligt ordningen nedan.

Del A skall genomföras först, och del D sist. Beslutet om att i vilken ordning del B och C skall genomföras tas av kursdeltagaren själv. Slutförande av delarna A till D är en förutsättning för att ta Examen.

Återbetalningsregler:

Faktura skickas ut 2 månader före kursstart, därefter tar vi ut en återbudsavgift. Vid återbud upp till en månad före kursstart faktureras 10 % som administrativ kostnad och för återbud mellan en månad och en vecka innan kursstart faktureras 50 % av kursavgiften. Vid återbud mellan en vecka och kursstart faktureras 100 %. Undantag till ovanstående är vid uppvisande av läkarintyg då 10 % faktureras oavsett tid för återbud.

Hitta en kurs nu

Avancerat kliniskt resonemang - manuella tekniker -

Vill du finslipa dina manuella tekniker? Vill du bli säkrare på när och om du ska använda dem? Svarar du JA på dessa frågor är detta kursen för dig. 


Andra ämnen som kommer att tas upp är t ex:

 • När kan vi utesluta derangement?
 • Vad innebär Mekaniskt inkonklusiv och hur kan jag hantera dessa patienters besvär?
 • Compliance, kan det bli för mycket?
 • Baselines!
 • När behöver jag använda laterala tekniker – hur kan jag upptäcka det

För att gå den här kursen skall du ha gått kurserna A-D